1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

ניכוי מס במקור

יום שלישי, 22.7.14 בין השעות 09:00-15:30, במלון קרלטון

יום שלישי, 22/07/2014

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון ת"א

חייבים בניכוי- הוצאות עודפות- תשלומים לתושבי חוץ- אישורי ניכוי מס במקור ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המכנים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור. לרבות ניהול ורישום הפרטים הרלוונטים המערכת הנהלת החשבונות, בטפסים ובדיווחים הרלוונטים.

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

ניכוי במקור | עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס עורך מקצועי "כל מס", "ידע למידע" מנהל תחום מסים ב"ח

אוכלוסיית החייבים בניכוי, סוגי התשלומים, מועדי ואופן הניכוי

11:30 - 10:30

"אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים" | עו"ד קובי כהן, פקיד השומה ביחידה הארצית לשומה במס הכנסה לשעבר.

התמודדות עם סירוב פקיד השומה למתן פטור מניכוי מס במקור. סוגי האישורים: אישורים לתושבי חוץ, לנישומים חדשים, לעסקים בהקמה, שותפויות ואיחוד עוסקים, נישומים חסרי תיק במע"מ. בדיקת זכאות לאישורים, פירוט הליקויים והטיפול בהם, תקופות חפיפה בתחילת שנות המס.

12:00 - 11:30

הפסקה

13:15 - 12:00

הוצאות עודפות | עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן דצקיהו.

מסגרת התרת ניכוי הוצאות, מהי הוצאה עודפת, סוגי הוצאות, מקדמות, קיזוזים.

14:30 - 13:15

תשלומים לתושבי חוץ | רו"ח יצחק רופא

סוגי עסקאות, חובות הניכוי והדיווח, התמודדות עם המערכת הבנקאית בהעברת תשלומים לחו"ל.

15:30 - 14:30

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il