1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור

מס הכנסה, תרומות, מע"מ, מס שכר, ניהול ספרים

יום שלישי, 20/02/2018

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון, תל-אביב

מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו.
יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין.

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:15 - 09:15

ניהול עסקים ופעילויות עסקיות במלכ"רים בעיני רשויות המס | מרצה: רו"ח טובה הילמן

הסביבה המיסויית בה פועלים מוסדות ללא כוונת רווח, ההבדל בין התייחסות מע"מ (מלכ"ר) להתייחסות מס הכנסה (מוסד ציבורי), מיסוי פעילות עסקית, זכאות מוסדות ציבור לפטור ממס. חובת הגשת דוחות לרשויות המס.

10:45 - 10:15

הפסקת קפה

12:30 - 10:45

הוצאות מוכרות, תרומות וזיכויים | מרצה: עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן צדקיהו

הוצאות עודפות, זקיפות שווי לעובדים, הוצאות מתנדבים, זיכוי מס בגין תרומות, וניהול ספרים בעמותות. שאלות ותשובות

12:45 - 12:30

הפסקה

14:00 - 12:45

מע"מ במלכ"רים ועמותות | מרצה: עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי

עסקאות פטורות ממע"מ ועסקאות חייבות, מס שכר במלכ"רים - חובת תשלום, רכיבים פטורים ורכיבים חייבים, עסקאות בין מלכ"רים בהיבט מע"מ.

15:00 - 14:00

ארוחת צהרים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il