1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הסדרה ואכיפה בדיני עבודה

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד

יום שני, 13/02/2017

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון, תל-אביב

דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה, בראש ובראשונה, בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם לעובדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנוני הסדרה ואכיפה ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם.
יום העיון יעסוק באותן מגבלות ומנגנוני ההסדרה והאכיפה על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה

10:45 - 09:15

ההגבלות על פיטורי עובדים בחקיקת העבודה | עו"ד אילנית מילוא, מחלקת "כל עובד"

ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים (חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו'), איסור הפלייה מכוח חוק שוויות הזדמנויות בעבודה (על רקע דת, גזע, מין וכו'), הגנות על עובדים מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד/ארגון עובדים, חשיפת שחיתויות ושעת חירום

11:00 - 10:45

הפסקה

12:30 - 11:00

הפעלת שיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים | גב' שרית יהודאי, הממונה על חוק עבודת נשים, משרד הכלכלה

תפקיד הממונה, פרוצדורה ואופן הפנייה לממונה, הסבר על חוק עבודת נשים, ההגנות המוענקות לעובדות מפני פיטורים, הפעלת שיקול דעת בהחלטות הממונה והחלטות הממונה שנבחנו בפסיקת בתי הדין לעבודה

12:45 - 12:30

הפסקה

14:15 - 12:45

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה | עו"ד דנה להב

הרקע לחקיקת החוק ומטרתו, מדרג הענישה בהתאם לסעיפי החוק השונים הנאכפים במסגרתו, הליך להטלת עיצומים כספיים על מעסיק, הליך להמצאה מנהלית כנגד מעסיק, אחריות פלילית ואזרחית של קבלן כוח אדם ומזמין שירות

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il