1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון מרוכז בנושא הביטוח הלאומי

שכירים, מעסיקים, עצמאים

יום חמישי, 30/06/2016

בין השעות 15:30 - 09:00

מלון קרלטון תל-אביב

יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות ולהתנהלות נכונה בכל הקשור לנושאי הביטוח הלאומי, כגון: ניכוי דמי ביטוח ממקבלי קצבאות נכות וזקנה, עובדים בחו"ל, עובדים זרים, סוגי מבוטחים לפי צו סיווג מבוטחים, תגמולי מילואים, כללי פריסת שכר, תיאום דמי ביטוח, דמי לידה לעצמאיות ולשכירות, בני זוג העובדים בעסק משותף,
הכנסות פסיביות , גמלה חוסמת ועוד, ככל שיותיר הזמן.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי חשבונות ומנהלי כספים

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

11:00 - 09:15

שכירים ומעסיקים | מר חיים חיטמן, ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי

צו סיווג מבוטחים, דמי ביטוח לעובדים זרים, דמי ביטוח לעובדים ישראלים בחו"ל, תיאום דמי ביטוח והחזרי דמי ביטוח, סקירת פסיקה חדשה והשלכותיה על ציבור המבוטחים.

11:30 - 11:00

הפסקה

12:45 - 11:30

גמלאות וקצבאות | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי

חובת ניכוי דמי ביטוח ממקבלי קצבאות, מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה, דמי לידה לשכירות ולעצמאיות (לרבות תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי), גמלה חוסמת, התיישנות בתביעת גמלאות.

13:00 - 12:45

הפסקה

14:30 - 13:00

ועדת שומה, הכנסות פסיביות, בני זוג בעסק משותף | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי

ועדת שומה, בני זוג בעסק משותף לרבות בעלי שליטה בחברות ויחס חלוקה בין בני הזוג, דגשים בהכנסות פסיביות.

15:30 - 14:30

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il