1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה, מס הכנסה וביטוח לאומי

מחלקת המסים ,כל מס" ומחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון משותף בנושא עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים

יום שלישי, 24/05/2016

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון ת"א

נקודות זיכוי, היטל עובדים זרים, סוגי זרים השוהים בישראל (תיירים תושבים ארעיים), ניכוי הוצאות וחישוב המס למומחי חוץ, הפקדות לפנסיה ולפיצויים, דמי ביטוח לאומי לבאים ממדינות אמנה ולבעלי אישורי שהייה נוספים.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבי שכר, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:00 - 08:30

דברי פתיחה | התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

העסקתם ומעמדם של עובדים זרים בעולם העבודה: | עו"ד דנה להב, מחלקת "כל עובד" חשבים

הליך קבלת ההיתר, ענפי העסקה אסורים, תחולת דיני עבודה על עובדים זרים, חובות מעסיק מכוח חוק עובדים זרים )ביטוח רפואי, מגורים הולמים וכו'(, ניכויים מותרים משכר עובד זר, חובת הפקדה לגמל ולפיצויים, משמעות העסקת זרים שלא כדין - ענישה, מעמדו של תושב ארעי.

11:00 - 10:30

הפסקה

12:00 - 11:00

מעמדם של מבקשי מקלט בישראל: | עו"ד דנה להב, מחלקת "כל עובד" חשבים

הבחנה בין פליט/מסתנן או מבקש מקלט, הגורמים לתופעת הפליטים, מדיניות מ שרד הפנים ביחס למבקשי מקלט, סוגי אשרות שהייה למבקשי מקלט, העסקת מבקשי מקלט בישראל (בג"צ "קו לעובד", הקמת תקן "חולות"), משמעות העסקת מבקשי מקלט.

13:15 - 12:00

מיסוי עובדים זרים, שוהים בלתי-חוקיים ומומחי חוץ | עו"ד רו"ח יועד פרנקל, משרד זיו שרון ושות' עורכי דין

היטל עובדים זרים, נקודות זיכוי, ניכוי הוצאות ומיסוי מומחי חוץ, תושבים ארעים, תיירים ועובדים עם סוגי אשרות שונות.

13:30 - 13:15

הפסקה

14:30 - 13:30

מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי-חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי | מר חיים חיטמן, משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן, פתרונות מיסוי בע"מ

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il