השתלמות הוראות ניהול ספרים - לימוד מורחב ומעשי

השתלמות מקיפה של יומיים: 17/10+24/10/18
השתלמות פרקטית בת שני מפגשים בה הועברו הוראות ניהול ספרים באופן המעשי ביותר. לימוד החומר באופן מורח הכולל מבנה ההוראות, מי חייב בניהול ספרים, נוהלי רישום ושמירת מערכת החשבונות, סנקציות בגין אי רישום תקבול, פניות לוועדה לניהול פנקסים, "פסילת ספרים", "סטייה מהותית", "ליקוי מהותי", עמידה מול פקיד השומה בפסילות ספרים, ניהול מסמכים ממוחשבים במערכת הממוחשבת, אחריות מייצגים ועוד...
מרצי הקורס
רשימת נושאים

נושאים שילמדו במפגש הראשון - 17.10.18
08:30-09:00 - התכנסות והרשמה
09:00-09:10 דברי פתיחה
09:10-10:10 מבוא - מבנה ההוראות - מי חחב בניהול ספרים
                    תחולת ההוראות, מי חייב בניהול פנקסים? החובות החלים על "עוסק פטור", ו"מוסד ציבורי", שלבי בדיקות
                    ההוראות החלות על העסק.
                   מרצה: עו"ד, רו"ח שירה הררי
10:10-11:00 סקירת התוספות לפי ענפים ובעלי מקצועות וקודים של מבס הכנסה
                    
תוספות על פי הענפים וסוגי עסקים שונים. קודים של מס הכנסה.
                   מרצה: עו"ד, רו"ח שירה הררי
11:00-11:30 הפסקה
11:30-12:45 ספרי חשבונות, סוגי חשבוניות, מתן הקלות ומועדי רישום
                    תיעוד פנים וחוץ, ספרי חשבונות, סרט קופה רושמת, ספר פדיון יומי מועדי רישום, שוברי קבלת, תעודת משלוח,
                    חשבונית עסקה, חשבונית מרכזת רשימת יתרות לקוחות וספקים, בקשות להקלה בניהול ספרים.
                    מרצה: רו"ח שלמה הררי
12:45-13:00 הפסקה
13:00-14:00 ביטול עסקאות וחובות אבודים
                    הודעות זיכוי והודעות חיוב בביטול עסקאות או שינוי תנאי עסקנ, חובות אבודים ותיעודם
                    מרצה: רו"ח סיגל שניידר, מנהלת בכירה מחלקת מסים עקיפים, סומך חייקין
14:00-15:00 ארוחת צהרים עשירה

נושאים שילמדו במפגש השני - 24.10.18
08:30-09:00 התכנסות והרשמה
09:00-10:10 ניהול ספרים במערכת ממוחשבת - מסמכים ממוחשבים וסנקציות בפסילה
                    נוהלי רישום ושמירת מסמכים; שליחת מסתמכים, הוראות ניהול מסמכים ממוחשבים; העברת חשבוניות במייל,
                    חתימה מאובטחת, מסופנים, אינטרנט. הטלת סנקציות בפסילת ספרים.
                    מרצה: רו"ח שלמה הררי
10:10-11:00 עילות לפסילת ספרים הליכיים וייצוג נכון בפני פקיד השומה
                    עילות לפסילה במ"ה ומע"מ; (אי הוצאת חשבונית או תעודת משלוח, חשבונית מס שלא כדין, הימנעות מהצגת ספרים,
                    תוצאה עסקית בלתי סבירה), האם פסילה במס הכנסה מהווה פסילה במכ"מ, "סטייה מהותית", "ליקוי מהותי", זכויות וחובות
                    בעל העסק בעת ביקורת ספרי חשבונות בעסק.
                   מרצה: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי
11:00-11:30 הפסקה
11:30-12:45 סנקציות וסעדים - יעדה לקבילת פנקסים הליכיים וייצוג נכון בפני פקיד השומה וביהמ"ש, התיישנות ושימוע
                    סנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים". סמכות הועדה לקבילות פנקסים - סעדים משפטיים. שימוע בגין "אי רישום תקבול".
                    מה עדיף פניה לועדה לניהול פנקסים או פניה לביהמ"ש; התיישנות בזימון לשימוע; סמכות פקיד השומה בפסילת ספרים.
                   מרצה: רו"ח דחוח הלוי שמואל
12:45-13:00 הפסקה

13:00-14:00 אחריות מייצגים
                   
חובת הסודיות: מתי היא מתבטלת אל מול חובת הדיווח? מהי ידיעת מייצג? אשמת המייצג - גם ללא כוונה תחילה,
                    רשלנות מייצג ומבחן הצדק סביר - מתי טעות יכולה להיחשב לעבירה פלילית? אחריותו המקצועית של המייצג כדרך 
                   להימנע מאישום פלילי; חובת המייצג להתריע ללקוח על אפשרות לביצוי עבירה.
                   מרצה: עו"ד קרן זרקו זמיר
14:00-15:00 ארוחת צהרים עשירה 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות